de beste dj voor uw feest! 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN DISCO-REMIX te Hoeven Nederland

  • Alle huur/prijzen voor drive-in shows, DJ’s, Licht en Geluid tenzij anders vermeld, zijn prijzen exclusief 21% BTW.
  • Zorg ten alle tijden voor een goede toegang tot de locatie.
  • Het tonen van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of ID kaart)
  • Het tonen van een bank of giroafschrift of een salaris afschrift niet ouder dan 1 maand (Waarvan de bedragen afgeplakt mogen worden, dient slechts ter adres controle)
  • In geval van bedrijf of vereniging dient u tevens een uittreksel van de kamer van koophandel (niet ouder dan één jaar) te overleggen.
  • Als u de apparatuur laat bezorgen dient u zich vooraf per mail ( of post) te legitimeren middels paspoort of rijbewijs en een kopie van bank of giroafschrift.
  • De volledige betaling dient 1 dag van te voren te zijn bijgeschreven op onze bankrekening. (Rabobank: NL90 RABO 0153 7325 71)
  • U dient bij de betaling naam en factuur nummer te vermelden.
  • Bij het afleveren van de apparatuur dient u zich te legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID kaart)

     

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur drive-in shows en dj's door DISCO REMIX met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor zover deze algemene voorwaarden niet of niet geheel voorzien in de regeling van de gevolgen van de hier bedoelde huurovereenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van DISCO-REMIX 

2. Definities

In deze AV wordt verstaan onder Verhuurder: DISCO-REMIX te Hoeven. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur/drive-in show huurt van verhuurder voor een bepaalde periode. Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek elektrotechniek, alsmede muziekinstrumenten en overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

3. Huurperiode

De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij anders is overeengekomen. 

4. Tarieven en betaling

4a De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs contant en volledig voor of bij aanvang van de huurperiode te voldoen of , 1 dag van te voren te zijn bijgeschreven op onze bankrekening. (Rabobank: NL90 RABO 0153 7325 71) tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

4b Huurder is verplicht om een borg te betalen voor de gehuurde apparatuur en/of goederen. De borg is afhankelijk van de gehuurde apparatuur en/of goederen en is 3 keer het te huren bedrag en minimaal 25,00 euro.

5. Annulering

5.a Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert, eerder dan op de zevende dag voor de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden; eerder dan op de vierde dag voor de aanvang van de huurperiode is huurder 25% van de huurprijs verschuldigd; later dan de derde dag voor de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd.
5.b De hiervoor onder 5.a genoemde annuleringsbepalingen gelden alleen voor het standaard verhuurpakket.

6. Legitimatieplicht

Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen alsmede een kopie bank of giroafschrift niet ouder dan 30 dagen.

7. Gebruik

De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.

8. Vervoer

Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte verpakking af magazijn geheel voor eigen rekening en risico. Het is huurder niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen.

9. Werking

9.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.
9.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

10. In gebreke zijn en schadevergoeding

10.a. De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

10.b. De apparatuur moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terug bezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

10.c. Indien verhuurder ten gevolge van te late terug bezorging door huurder en/of ten gevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.

11. Meldingsplicht

In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel huurvoorwaarden genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

12. Verzekeringen

12.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.

12.b. De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, storm, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld. 

13. Schade

13.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten schadevergoeding.

13.b. Het is huurder niet toegestaan om in podia, decors, vloerbedekking en andere dergelijke materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dien ten gevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van die gehele decorwanden en/of vloerbedekkingsdelen en/of podiumdelen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.

13.c. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

14. Geheimhouding

De huurder zal geen gegevens betreffende de door verhuurder inzake de gehuurde apparatuur gebezigde ontwerpen en/of constructie methoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de huurovereenkomst bekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.

15. Weigeringsrecht verhuurder

Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst huurvoorwaarden niet aan te gaan. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade welke hieruit kunnen voortvloeien.

16. door derden Gebruik

Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding. 

17. BUMA STEMRA SENA rechten

Alle kosten met betrekking tot BUMA STEMRA SENA rechten, die voortvloeien uit het door de huurder, dj of drive-in show ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak door BUMA STEMRA SENA.

DISCO-REMIX te Hoeven Nederland 2024